Heinkenszand

Noordlandseweg 7
4451 RM Heinkenszand

06-12806876 / 0113-586227

Privacy verklaring D&M Opleidingen

Privacy Verklaring

In onze Privacy verklaring beschrijven we hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Mocht je na het lezen van de verklaring hier (nog) vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Je vindt de gegevens van de verantwoordelijke onderaan de verklaring.

We gaan zorgvuldig om met alle gegevens, zo ook de persoonsgegevens, van onze studenten, instructeurs, leraren, modellen en cliënten/klanten.

D&M Opleidingen neemt te allen tijde de toepasselijke regelgeving in acht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

-We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
-De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-We vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
-We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-We verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-We zijn op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, we zullen je hierop wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van studenten, instructeurs, modellen en clienten/klanten worden door D&M Opleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinden;
-Het informeren van de persoon door onder meer nieuwsuitingen;
-Het informeren over de cursussen/opleidingen en de inhoud van eventuele lessen en lesroosters;
-Het inschrijven t.b.v. examens;
-Individuele afname van diensten.

Hiertoe kan D&M Opleidingen de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
-Naam ;
-Adres;
-Woonplaats;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geboortedatum;
-bank rekening nummer.

Deze persoonsgegevens worden door D&M Opleidingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de opleiding/cursus;
-Tot het moment van uitschrijven uit onze nieuwsbrief adressenlijst;
Hierna, indien nodig, in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Derden

Wij vertrekken nooit persoonsgegevens aan andere partijen, anders dan de redenen hiervoor omschreven.

Met derden die inzage hebben in de persoonsgegevens hebben we duidelijke afspraken gemaakt en deze in een verwerkersovereenkomst vastgelegd

Denk hierbij aan onze webbeheerder.

Bewaartermijn

D&M Opleidingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, en/of kun je ons verzoeken de bij ons aanwezige persoonsgegevens te verwijderen.
Wij zullen je vragen je hierbij te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens binnen D&M Opleidingen is M. Van Beveren.

Je kunt haar bereiken via telefoonnummer 0113-586227.
Het adres is Noordstraat 7a te Heinkenszand.
Het e-mailadres is info@dmopleidingen.nl

D&M Opleidingen,
December 2021.