Heinkenszand

Noordlandseweg 7
4451 RM Heinkenszand

06-12806876 / 0113-586227

D&M Opleidingen

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van D&M Opleidingen. Lees ze goed door, we begrijpen dat je hier geen zin in hebt, want het is veel tekst, maar we gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van de Algemene Voorwaarden als je een opleiding of cursus bij ons afneemt!

1 Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle opleidingen en vervolgcursussen, zoals beschreven in de studiegids en op de website van D&M Opleidingen.

1.2 De cursist ontvangt bij de Onderwijsovereenkomst een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van D&M Opleidingen en moet worden ondertekend.

1.3 Tot de hoofdopleidingen behoren Pedicure, Medisch Pedicure, Schoonheidsspecialist. Alle andere cursussen noemen wij vervolgopleidingen of applicaties.

2 Aanmelding

2.1 Voor de hoofdopleidingen meldt men zich aan als cursist door het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te zenden.

2.2 De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst en de kandidaat zal worden uitgenodigd voor het vrijblijvende intakegesprek.

3 Definitieve inschrijving

3.1 Hoofdopleidingen

3.1.2 Bij elke opleiding is aangegeven of een vooropleiding voor het volgen van één van onze opleidingen noodzakelijk is en zo ja, welke. De directie kan in bijzondere gevallen afwijken van de vooropleidingseisen, als de deelnemer naar verwachting het onderwijs in de desbetreffende beroepsopleiding met voldoende resultaat zal kunnen volgen.

3.1.3 Na een positieve wederzijdse beoordeling – bij intakes voor de basisopleidingen – gaan we over tot inschrijving.

3.1.4 Voor cursisten jonger dan 18 jaar dienen ouder(s) of verzorger(s) bij de inschrijving aanwezig te zijn en de betreffende onderwijsovereenkomst te ondertekenen.

3.1.5 Cursisten die de opleiding vergoed krijgen via het UWV, een Re-integratiebureau of anderszins tekenen zelf de studieovereenkomst en verklaren zich hiermee akkoord met de Algemene Voorwaarden D&M Opleidingen en blijven zelf verantwoordelijk voor alle (extra) betalingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3.2 Vervolgopleidingen

3.2.1 Cursisten die een Inschrijfformulier en Onderwijsovereenkomst Vervolgopleidingen volledig ingevuld en ondertekend insturen hebben vanaf de dagtekening een bedenktijd van 14 werkdagen voordat de overeenkomst definitief wordt.

3.2.2 Binnen deze termijn kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd.

4 Onderwijsovereenkomst tussen cursist en D&M Opleidingen

4.1 Met de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en treedt de Onderwijsovereenkomst in werking. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de cursist een schriftelijke bevestiging.

4.2 Na het ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst treedt een bedenktijd in werking van 14 werkdagen. De bedenktijd gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd.

4.3 Bij aanvang van een hoofdopleiding dient de cursist – indien nodig – een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente in te leveren, noodzakelijk voor inschrijving voor examens bij de desbetreffende examenbureaus.

5 Inhoud en duur van de opleidingen

5.1 Inhoud en duur van de opleidingen staan vermeld in de studiegids en op de website.

5.1.2 De inhoud is afgestemd op de eisen van de examens, zoals deze door de desbetreffende instanties worden afgenomen. Indien deze worden gewijzigd, wordt de inhoud van de opleiding zo spoedig mogelijk aangepast en per direct aan de cursist vermeld.

5.1.3 Voor een overzicht van deelkwalificaties, eindtermen en examenvoorzieningen verwijzen wij naar de instanties die de examens afnemen.

5.2 De duur van de opleiding en daarmee de Onderwijsovereenkomst wordt beëindigd na de laatste les en theorie- en/of praktijkexamen.

5.2.1 Eventuele lesroosters, vakanties en overige vrije dagen worden bij aanvang van de opleiding beschikbaar en kenbaar gemaakt en staan – indien nodig – ook vermeld op de website.

6 Beëindiging Onderwijsovereenkomst

6.1 Beëindiging overeenkomst voor aanvang van de cursus c.q. opleiding

6.1.1 Na het ondertekenen van de studieovereenkomst treedt een bedenktijd in werking van 14 werkdagen. De bedenktijd gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd.

6.2 Hoofdopleidingen

6.2.1 Tot 28 dagen voor de eerste les kan een inschrijving worden geannuleerd door een aangetekend schrijven aan D&M Opleidingen. In dit geval zal 5% van het lesgeld in rekening worden gebracht, per omgaande te voldoen.

6.2.2 Tot 14 dagen voor de eerste les kan een inschrijving worden geannuleerd door een aangetekend schrijven aan D&M Opleidingen. In dit geval zal 10% van het lesgeld in rekening worden gebracht, per omgaande te voldoen.

Tot 1 dag voor de eerste les kan een inschrijving worden geannuleerd door een aangetekend schrijven aan D&M Opleidingen. In dit geval zal 15% van het lesgeld in rekening worden gebracht, per omgaande te voldoen.

6.3 Vervolgopleidingen, applicatie- en nascholingscursussen

6.3.1 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van vervolgopleidingen, applicatie- en nascholingscursussen wordt restitutie verleend minus 5% van het lesgeld, per omgaande te voldoen.

6.3.2 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht, per omgaande te voldoen.

6.3.3 Bij doorschuiven, om welke reden ook, van basisopleidingen, applicatie- en nascholingscursussen naar de eerst volgende datum wordt € 16,00 administratiekosten gerekend, per omgaande te voldoen.

7 Beëindiging Onderwijsovereenkomst tijdens de opleiding

7.1 Indien de cursist besluit de opleiding voortijdig te beëindigen, dient dit door een aangetekend schrijven te geschieden.

7.2 Voor tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van 5 maanden, ingaande per eerste van de maand na ontvangst van het aangetekend schrijven. Zijn er na deze 5 maanden van de opzegtermijn nog resterende maanden, dan vindt eventuele verrekening van deze maanden van vooruitbetaald lesgeld plaats indien aan de orde. Voor materialen en boeken vindt nooit verrekening plaats.

7.3 Mocht tijdens de eerste drie maanden blijken dat de cursist niet geschikt is voor de gekozen opleiding dan kan de directie in overleg met de cursist, de opleiding beëindigen. Resterende termijnen van lesgelden komen dan te vervallen. Vooruitbetaald lesgeld wordt verrekend. Voor materialen en boeken vindt nooit verrekening plaats.

7.4 Bij annulering tijdens vervolgopleidingen en korte nascholingscursussen wordt geen restitutie verleend.

7.5 Indien een cursist komt te overlijden wordt de Onderwijsovereenkomst ontbonden m.i.v. de dag van overlijden. Vooruitbetaalde lesgelden worden dan aan rechthebbenden terugbetaald.

7.6 D&M Opleidingen kan te allen tijde de Onderwijsovereenkomst opzeggen als een cursist zich zodanig gedraagt dat de belangen van de opleider en/of andere cursisten worden aangetast. De financiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst blijven bestaan.

8 Kosten van de opleidingen

8.1 Lesgeld

8.1.2 Het lesgeld van de opleidingen cq. cursussen worden jaarlijks door D&M Opleidingen per januari vastgesteld voor het eerstkomende cursusjaar en vermeld in de studiegids, folder, prijslijst en op de website.

8.1.3 Het lesgeld wordt apart vermeld op de onderwijsovereenkomst en de factuur, evenals het eventuele termijnbedrag dat maandelijks wordt gefactureerd aan de cursist.

Bij het lesgeld zijn niet inbegrepen: materialenpakket, boeken en examengelden.

8.2 Bijkomende kosten

8.2.1 Materialenpakket, boeken en examengelden zijn bijkomende kosten op het lesgeld en worden apart vermeld op de Onderwijsovereenkomst en de factuur.

8.2.1 Boeken- en materialenpakket worden door D&M Opleidingen geleverd tenzij anders is overeengekomen en worden na betaling eigendom van de cursist.

8.2.3 Alle kosten voortvloeiend uit de definitieve inschrijving d.w.z. of het volledig lesgeld of de 1e betalingstermijn én de bijkomende kosten, zoals boeken- en materialenpakket dienen uiterlijk voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Indien dit niet het geval is zal er geen boeken- en materialenpakket worden uitgereikt. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

8.2.4 Kosten voor examens en herexamens dienen door de cursisten zelf aan de desbetreffende examenbureaus te worden betaald.

8.2.5 Deelname aan nader te bepalen excursies dienen vooraf te worden betaald en worden niet gerestitueerd bij annulering door de cursist.

8.3 Vergoeding gehele opleiding door derden

8.3.1 Cursisten die de opleiding cq. cursus vergoed krijgen door het UWV, een Re-integratiebureau of werkgever zijn zelf verantwoordelijk bij het niet behalen van het diploma voor eventuele terugbetaling aan degene die de kosten hebben vergoed.

9 Betaling van de lesgelden

9.1 De vastgestelde bedragen moeten altijd vooraf worden betaald en dienen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij het in gebreke blijven hiermee kan D&M Opleidingen de cursist uitsluiten van deelname aan de opleiding.

9.2 Bij tussentijdse wijzigingen in facturatie en in termijnbetalingen door de cursist, wordt € 16,00 administratiekosten gerekend.

9.3 Betaling in maandelijkse termijnen gebeurt steeds bij vooruitbetaling. Op de 1ste van de nieuwe maand dient de betaling ontvangen te zijn. D&M Opleidingen stelt de termijnen. Betalingen geschieden altijd per factuur o.v.v. het factuurnummer en betalingstermijn.

9.4 D&M Opleidingen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als de cursist niet aan de betalingsverplichtingen voldoet en kan hiertoe overgaan na 2 betalingsverzoeken en een ingebrekestelling.

9.5 Vanaf het tweede betalingsverzoek worden administratiekosten in rekening gebracht.

9.6 In geval van ontbinding door D&M Opleidingen blijft de 5-maandelijkse opzegtermijn van kracht en zal vordering van de lesgelden over die termijnen geschieden.

9.7 Bij in gebreke blijven van de betalingen zal D&M Opleidingen overgaan tot incassomaatregelen en wordt het totaal te vorderen bedrag (restant) vermeerderd met de

gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten, met een minimum van € 125,00 en met de geldende wettelijke rent. De cursist wordt uitgesloten van alle opleidingen.

9.8 Bij afwezigheid door ziekte blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

10 Lestijden

10.1 D&M Opleidingen behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de cursusdag of lestijd uiterlijk 3 dagen voor de eerste cursusdag van de betreffende opleiding te wijzigen. Reeds ontvangen gelden worden eventueel terugbetaald.

10.2 D&M Opleidingen behoudt zich het recht voor indien er sprake is van uitzonderlijke situaties, overmacht, ziekte of uitval van cursisten of docenten tijdens de opleiding, de cursusdag of de lestijd te wijzigen, zonder hiermee schadeplichtig te zijn jegens de cursist.

10.3 Indien de cursist enige tijd verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.

11 Lessen en toelating tot de examens

11.1 Lessen

11.1.1 De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

11.1.2 De cursist verbindt zich alle huiswerk van theorie en de praktijktaken naar behoren te oefenen.

11.1.3 Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist persoonlijk hiervan, onder opgave van reden, vóór aanvang van de les kennis te geven aan D&M Opleidingen.

11.1.4 Gedurende praktijklessen is het dragen van voorgeschreven werkkleding verplicht.

11.1.5 De cursist is – waar nodig – zelf verantwoordelijk voor de werving van praktijk- en examenmodellen. Tijdig zal worden aangegeven wanneer de modellen gewenst zijn.

11.1.6 Tijdens de praktijklessen worden eerst alle handelingen aangeleerd op medecursisten. De handelingen mogen zelfstandig worden uitgevoerd als dit door de docent is aangegeven.

11.2 Theorie- en Praktijkexamens

11.2.1 Inschrijving voor een examen geschiedt – indien nodig – door D&M Opleidingen in overleg met de cursist.

11.2.2 De cursist wordt toegelaten tot de examens als voldaan is aan de volgende criteria

als 85% van de lessen is gevolgd

als alle werkopdrachten met een voldoende zijn afgesloten

11.2.3 De cursist dient D&M Opleidingen, direct na het afronden van een (her)examen, van het resultaat op de hoogte te stellen.

11.2.4 D&M Opleidingen biedt de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen in de vorm van studiebegeleiding of als voorbereiding op eventuele herexamens. Hiervoor wordt lesgeld gerekend; dit dient voor aanvang van de lessen te worden voldaan.

12 Gebruik van de ruimtes

12.1 De cursist dient het lokaal en de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten.

13 Aansprakelijkheid

13.1 D&M Opleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadiging of diefstal van persoonlijke zaken, materialen en/of leermiddelen.

13.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen toegebracht door opzet of onachtzaamheid, aan eigendommen van derden of D&M opleidingen. Alle toegebrachte schade zal door deze tekortschietende cursist aan de desbetreffende derde of aan D&M Opleidingen worden vergoed.

13.3 D&M Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, zowel directe als indirecte, die mocht zijn ontstaan tijdens lestijd of in verband met de daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in die gevallen waarbij aan haar opzet, nalatigheid of grove schuld valt te verwijten.

13.4 De cursist vrijwaart D&M Opleidingen uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de cursist of door c.q. vanwege derden.

13.5 Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald, is de aansprakelijkheid van D&M Opleidingen, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag waarvoor zij krachtens haar verzekering een uitkering zal ontvangen.

14 Auteursrecht

14.1 Op het door D&M Opleidingen ontwikkelde lesmaterialen en op de website www.dmopleidingen.nl berust auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op enige andere wijze en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D&M Opleidingen.

14.3 Audio- en videomateriaal mogen alleen privé en als ondersteuning van het onderwijs worden bekeken.

15 Studiegids/website

Druk- en zetfouten en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen zijn voorbehouden.

16 Klachten / Geschillen

16.1 D&M Opleidingen hanteert een Klachtenprocedure.

16.2 Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

16.3 Klachten over de kwaliteit van de opleiding en/of over het niet nakomen van D&M Opleidingen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dienen schriftelijk te worden gemeld.

16.4 Over uitslagen van examens afgenomen onder verantwoordelijkheid van externe examenbureaus kan niet worden gecorrespondeerd met D&M Opleidingen.

17 Privacy. 

17.1 D&M Opleidingen hanteert de AVG.

17.2 Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van D&M Opleidingen opgenomen en vertrouwelijk gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren.

17.3 D&M Opleidingen stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

17.4 Cursisten beschikken altijd over het recht van toegang tot en verbetering van de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens.

17.5 D&M Opleidingen en haar docenten en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle door klanten verstrekte informatie, bedrijfsvoering, werkprocessen en strategieën.

17.6 Om cursisten op de hoogte te houden van voor de studie van belang zijnde informatie en facturatie, dient D&M Opleidingen steeds over de juiste adresgegevens te beschikken.

17.7 Cursisten, ouder(s) of verzorger(s) dienen wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals adres, burgerlijke staat, wijziging in banknummers e.d., zo snel mogelijk en schriftelijk aan D&M Opleidingen door te geven.

18 Algemeen

18 Bij het jaarlijks verschijnen van de Algemene Voorwaarden vervallen per direct eerdere uitgaven en hieraan kunnen geen rechten cq. verplichtingen worden ontleed.